Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 22 augustus 2023

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben de volgende betekenis:

  • Sin City (verder aangeduid als "wij", "ons" of "onze"): Het bedrijf dat de producten aanbiedt via www.sincity.nl.
  • Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Sin City.
  • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Sin City en de Klant waarbij wij ons verbinden producten te leveren.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sin City en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Sin City en Klant.

3. Aanbod

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Sin City is gerechtigd aanbiedingen in te trekken. Dit kan tot uiterlijk 3 dagen na de ontvangst van de aanvaarding.

3.3 Wij zijn niet gebonden aan kennelijke fouten en omissies in het aanbod.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Sin City aan te geven wijze.

5.2 Bij niet tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim.

6. Levering en uitvoering

6.1 Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Sin City kenbaar heeft gemaakt.

7. Herroepingsrecht

7.1 De Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

7.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, het product heeft ontvangen.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

Geopende supplementen kunnen vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd worden.

9. Verplichtingen Klant tijdens bedenktijd

9.1 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

10. Verplichtingen Sin City bij herroeping

10.1 Als Sin City de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

11. Disclaimer

11.1 De supplementen van Sin City zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.

11.2 Sin City is niet verantwoordelijk voor mensen die zich niet houden aan de informatie op de verpakkingen. Het is essentieel om de instructies en dosering op de verpakking strikt te volgen. Sin City kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade als gevolg van onjuist gebruik van de supplementen.

11.3 De supplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerde voeding.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Sin City is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product.

12.2 Sin City is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

13. Klachtenregeling

13.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Sin City.

14. Geschillen

14.1 Op Overeenkomsten tussen Sin City en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en op zodanige wijze dat zij door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.